Общи условия

Общи условия Дата на версията: 1 март 2021 г.

 1. ЗА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Преди да използвате някой от нашите Продукти, моля, отделете няколко минути, за да прегледате внимателно:

 1. настоящите Общи условия;
 2. нашето уведомление за обработване на лични данни на адрес („Уведомление за обработване на лични данни“) — то дава повече информация за това как обработваме личните данни като администратор на данни и правата, които имате;
 3. Специалните условия на офертата, които могат да се прилагат за вас (ако има такива).

Настоящите Общи условия и всички Специални условия на оферта заедно представляват правно обвързващо споразумение между Вас и нас относно използването на нашите услуги. Ние ги обозначаване навсякъде като „Споразумение“. Ако има каквото и да е противоречие или несъответствие между настоящите Общи условия и някои Специални условия на офертата, освен ако не е посочено друго в писмена форма, настоящите Общи условия ще имат предимство.

За да използвате някой от Продуктите, първо трябва: (i) да създадете или поддържате Акаунт; и (ii) да прочетете и приемете настоящото Споразумение.

Някои Продукти (или техни функции) може да са недостъпни във Вашата държава, може да са достъпни само за някои потребители, може да са достъпни само за ограничен период от време или да са предмет на допълнителни условия, както е посочено в приложимите Специални условия на офертата. Моля, свържете се с Вашия представител на Синджента, ако имате някакви въпроси.

В настоящото Споразумение са използвани определени дефинирани термини (които сме написали с главни букви).  Тези термини са дефинирани в текста или в член 19 (Дефинирани термини).   

 1. КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме Синджента — Синджента България ЕООД, седалище и адрес на управление: 1784 София, бул. "Цариградско шосе" № 145, сграда "София Офис Център", ет. 6. В настоящото Споразумение използваме термините „ние“, „нас“ и „нашето“, за да реферираме към Синджента и компаниите от нашата група.

 1. КОЙ СТЕ ВИЕ

Вие сте или:

 1. производител, който желае да използва Продуктите като служител, собственик, работник или друг представител на земеделско предприятие, базирано в България; или
 2. агроном-консултант („Консултант“), който желае да използва Продуктите като част от услуга, която Вие предоставяте на Вашите Крайни клиенти, базирани в България.

Ние не предлагаме нашите Продукти на потребители. Нито предлагаме нашите Продукти при настоящите Общи условия на компании, базирани извън България. Използвайки нашите Продукти и приемайки настоящите Общи условия, Вие се съгласявате, че сте бизнес потребител, действащ от името на Вашия бизнес, който е или компания, едноличен търговец или друга форма на бизнес субект със седалище в България (вашият „Бизнес“);

Освен ако контекстът не изисква друго, в настоящото Споразумение „Вие“ и „Вашият“ означава както лицето (ползвателя), който е създал Акаунт за използване на Продуктите, така и Бизнеса, от името на който е създаден Акаунтът.

Моля, обърнете внимание, че Бизнесът ще бъде администраторът на данни по отношение на личните данни, които сте ни предоставили при използване на Продуктите — моля, вижте член 16.

 1. ВИДОВЕ ПОЛЗВАТЕЛИ

Ползвателят, който първи създаде Акаунт от името на даден Бизнес, ще бъде „Основен ползвател“.  Ако Вие сте Основният ползвател, Вие трябва да сте оправомощен представител на Вашия Бизнес с правото да обвържете Вашия Бизнес с настоящото Споразумение.

Основният ползвател може да добави друг ползвател („Допълнителен ползвател“) към своя Акаунт по два начина:

 1. чрез споделяне на достъпа до данните в Акаунта на Основния ползвател с Допълнителния ползвател на Продукта; и/или
 2. чрез създаване на Допълнителни ползватели, които са представители на Бизнеса на Основния ползватели които са оправомощени да изпълняват конкретни задачи чрез Продукта.

Ако Вие сте Допълнителен ползвател, трябва да знаете, че Основният ползвател може да лимитира или по друг начин да ограничи възможността Ви да използвате данните в Акаунта на Основния ползвател. 

Независимо дали сте Основен или Допълнителен ползвател, Вие трябва да спазвате условията на настоящото Споразумение. 

Когато сте Консултант, Вие също се задължавате да гарантирате, доколкото е приложимо, че Вашите Крайни клиенти ще спазват условията на настоящото Споразумение.   

 1. ПРОМЕНИ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ

Ние си запазваме правото да правим промени в настоящото Споразумение или в която и да е част от него (включително настоящите Общи условия и приложимите Специални условия на офертите) по всяко време, включително когато пускаме нови или актуализирани Продукти.

Ще получите уведомление за всички промени в настоящото Споразумение посредством създадения от Вас Акаунт за ползване на Продуктите . Ако не сте съгласни с подобни актуализации, по-нататъшен достъп до Продуктите може да бъде отказан.

 1. КАК РАБОТЯТ ПРОДУКТИТЕ

Продуктите използват Вашите Входящи данни (както са дефинирани по-долу в член 19) и ги обработват, включително чрез използване на екстраполация, комбинация с данни и аналитични данни от други източници, както и използване на алгоритми и статистически модели, разработени от Синджента, с цел да се създадат Изходящи данни. 

Изходящите данни са предназначени да бъдат използвани за подпомагане и информиране на решения в земеделието, взети самостоятелно от Вас или ако сте Консултант — от Вас и от Ваши крайни клиенти. Продуктите, включително Изходящите данни, не би следвало да се използват за други цели. По-специално, Вие се задължавате да не използвате Продуктите (и събирането на лични данни, местоположението на устройството или други данни за местоположение, разрешени от Продуктите) за целите на мониторинга на поведението или на местоположението на което и да е лице.

МОЛЯ ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ — Изходящите данни, предоставени от Продуктите, зависят от някои фактори, които ние не можем да контролираме:

 • Алгоритми — нашето ръководство за подкрепа при вземането на решения в земеделието се създава с помощта на изключително сложни алгоритми, които не могат да представят всяка особеност на отделния случай. Ние се стремим постоянно да подобряваме нашия подход към подкрепата, която предоставяме при вземане на решения. Ето защо е от съществено значение да използвате своята професионална преценка относно безопасността и годността на всички Изходящи данни.
 • Вашите Входящи данни — качеството, точността и навременността на въведените от Вас данни ще повлияят на Изходящите данни.
 • Данни на трети страни — въпреки че полагаме разумни грижи, за да гарантираме качеството и точността на данните на трети страни-партньори, някои данни на трети страни са предоставени за използване без никаква гаранция, че са верни или без грешки.
 • Данните за земеделските продукти може да не са напълно актуални — ние полагаме разумни грижи да гарантираме, че данните за земеделските продукти (например информация за сортовете семена на Синджента и на трети страни, продукти за растителна защита и селскостопанско оборудване) са актуални, когато пускаме даден Продукт. От време на време могат да бъдат публикувани нови или актуализирани данни за земеделски продукти, но те периодично ще бъдат включвани в нашите Продукти, когато пускаме актуализация. Следователно не трябва да разчитате на Продуктите като на авторитетен и актуален източник на данни за земеделски продукти.
 • Реални условия — Вие може да не постигнете желаните резултати (например намаляване на дрейфа, добив, контрола над вредителите), както са предвидени от Продуктите, тъй като реалните условия, напр. метеорологичните условия, са променливи и могат да се различават от условията, при които оборудването е било тествано или за които алгоритмите и статистическите модели са били разработени.
 • Метеорологични условия — поради естеството на прогнозирането на метеорологичните условия, прогнозите, предоставени от нашите партньори, които извършват прогнозиране на метеорологични условия, не могат да бъдат изцяло точни.
 • Персонализираните профили или настройки, които сте посочили в Продуктите (или които са посочени за Вас от Основния ползвател), например прагове на риска.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ Синджента не предоставя никаква гаранция, че използването на Продуктите ще доведе до желаните земеделски резултати. 

Изходящите данни не би трябвало да се използват като единствена основа за вземане на решения в земеделието. 

Информация за Продуктите на Синджента. Всяка информация, съдържаща се или реферирана в Продуктите, отнасяща се към Синджента и нейните продукти и услуги за защита на семена или култури, се предоставя за подпомагане и информиране на Ваши независими решения в земеделието. За допълнителна информация или въпроси относно нашите сортове семена, продукти или услуги за растителна защита, моля, свържете се с нас директно.

Ако възнамерявате да използвате продукт за растителна защита или семена (независимо дали на Синджента или на трето лице), Вие трябва да прочетете и следвате етикета, придружаващ този продукт, и да спазвате всички приложими закони и разпоредби във Вашата държава, свързани с употребата на този продукт. Преди да използвате какъвто и да е продукт, уверете се, че той е регистриран за употреба във Вашата държава.

По-специално, Вие се съгласявате, че Вие носите отговорност за инспектирането на земеделските площи и за собствената си преценката дали да следвате препоръките за подпомагане при вземане на решения в земеделието или другите Изходящи данни при взимане на решение, както и за прилагането на практики в земеделието в съответствие с добрата земеделска практика, ръководството за управление и съобразно приложимото местно законодателство и правила. Обръщаме Вашето внимание на членове 16 („Отказ от отговорност“) и 17 („Ограничение на отговорността“) по-долу.

 1. ПРОМЕНИ В ПРОДУКТИТЕ

Ние си запазваме правото периодично да променяме Продуктите (включително техните функции, друго съдържание и функционални възможности), което от своя страна може да наложи внасянето на промени в настоящото Споразумение в съответствие с процедурата, изложена по-горе. Освен до степента, изрично посочена в настоящото Споразумение, Синджента няма да носи отговорност за възможни последици от промени в Продуктите или настоящото Споразумение.

 1. СИГУРНОСТ НА ПАРОЛИТЕ

Ваша отговорност е да поддържате защитена парола за Вашия Акаунт. Това включва избор на сложна парола, която да не се използва за други акаунти и да не споделяте Вашата парола със, или да предоставяте по друг начин достъп до Вашия Акаунт на, друго лице. Ако забравите паролата си, Вие можете да я рестартирате.

 1. ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

Продуктите съдържат Търговски марки и Съдържание, които са собственост на Синджента или на нейни подизпълнители които са защитени като права на интелектуална собственост и други права от законодателството. Синджента и нейните подизпълнители запазват изключително право на собственост върху Продуктите, тяхното Съдържание и Търговски марки. Вие не можете да възпроизвеждате, показвате или използвате по друг начин която и да е Търговска марка, освен както е посочено по-долу. Когато сте Консултант, Вие не трябва да се държите като собственик или изключителен лицензодател на Продуктите, тяхното Съдържание и Търговски марки или да ги предавате като свои собствени, когато работите с Ваши Крайни клиенти.

 1. ВАШИЯТ ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Вие получавате неизключително, непрехвърляемо и неподлежащо на сублицензиране право да използвате Продуктите и да изтегляте, стартирате, съхранявате, отпечатвате, копирате и споделяте Изходящи данни от Продуктите за срока, за който настоящото Споразумение се отнася за Вас, при условие че Вие използвате Изходящите данни само във Вашия Бизнес (или когато сте Консултант — в бизнеса на Вашите Крайни клиенти) по начин, който е в съответствие с настоящото Споразумение (по-специално член 6) и не модифицирате Изходящите данни по никакъв начин (например чрез изтриване или модифициране на които и да са Търговски марки или на други съобщения). Вие не можете да продавате, давате под наем, да лицензирате или по друг начин да прехвърляте Изходящи данни на трети страни или да генерирате Изходящи данни за трети страни (с изключение на случаите, когато сте Консултант — за Крайни клиенти). Всяка трета страна, която желае да използва Продуктите, трябва да създаде свой собствен Акаунт.

С изключение на посоченото по-горе, никакви други права върху Изходящите данни или Продуктите или което и да е от тяхното Съдържание не Ви се прехвърлят. Например, без предварително да получите писмено разрешение от Синджента Вие не можете да направите (включително, но не само) следното: да публикувате, показвате или прехвърляте Продуктите или връзката към тях от който и да е друг публично достъпен сайт.

 1. ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СИНДЖЕНТА

Вие заявявате и гарантирате, че:

 1. Вашите Входящи данни (както са дефинирани по-долу в член 19) са получени в съответствие със и продължават да съблюдават всички приложими закони и Вие имате правата, необходими за въвеждане или качване на Вашите Входящи данни в Продуктите, както и да предоставяте лиценза, посочен по-долу в член 12 („Вашият лиценз, предоставян на Синджента);
 2. Когато Вашите Входящи данни включват лични данни, свързани с физическо лице, различно от Вас (например име, имейл адрес, данни за геолокация на устройство, изображения), Вие (както и съответният Бизнес) следва да сте създали действителна законна основа съгласно действащото законодателство за защита на данните за обработване на тези лични данни, както и че тя съответства на Вашите задължения в качеството Ви на администратор на данни (вижте член 15), в това число по отношение на прозрачността;
 3. Вашите Входящи данни не нарушават интелектуалната собственост, личните данни или други права на трети лица и Синджента няма да се нуждае от получаване на лицензи от или плащане на хонорари на която и да е трети лица; и
 4. Ще поддържате информацията за Вашия Акаунт (включително подробности за Бизнеса и подробности за упълномощени Основни и Допълнителни ползватели) по всяко време.
 1. ВАШИЯТ ЛИЦЕНЗ ПРЕДОСТАВЕН НА СИНДЖЕНТА

Продуктите може да изискват Вашите входящи данни (както е определено по-долу в член 20). С настоящото Вие ни предоставяте неизключително, в световен мащаб, прехвърляемо, безплатно, подлицензирано и безсрочно право да използваме Вашите Входящи данни с цел производство на Изходящи данни и по друг начин да направим възможно използването на Продуктите, както за използването от нас за подобряване на нашите Продукти, за разработване на нови продукти и за каквито и да са други цели, определени от нас, винаги в зависимост от условията на настоящото Споразумение. Вие може и да не използвате определени функции на Продуктите, ако не предоставяте необходимата информация. В отношенията между Вас и Синджента Вие притежавате Вашите Входящи данни.

Когато сте Консултант, Вие потвърждавате, че Ваша отговорност е да получите всички права, разрешения или лицензи от своите Крайни клиенти, които са необходими, за да ни се предостави лиценза, предвиден в настоящия член 12.

 1. НАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Доколкото Вашите Входящи данни включват лични данни, ние ще използваме такива лични данни само в съответствие с нашето Уведомление за обработване на личните данни и член 15. Независимо от гореизложеното, Вие потвърждавате, че ние можем да обобщаваме или анонимизираме по какъвто и да е начин личните данни, съдържащи се във Вашите Входящи данни, така че те вече да не представляват лични данни („Анонимизирани данни“), както и че използването на Анонимизирани данни не е ограничено от нашето Уведомление за обработване на лични данни.

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ

Вие се съгласявате да спазвате действащото законодателство, когато използвате Продуктите. Вие се съгласявате да не използвате автоматизирана система за достъп до Продуктите, да не улеснявате неоторизирания достъп на което и да е друго лице до Продуктите или да не променяте функционалността или достъпността на Продуктите. Вие се съгласявате да не декомпилирате, да компилирате обратно, да деасамблирате, да реверсирате или да редуцирате по друг начин в понятна за човека форма на всички или на каквато и да е част от Продуктите или тяхното Съдържание, както и да не се опитвате да получите изходния код или да създавате производни произведения.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ

Вие разбирате, че всички лични данни, съдържащи се във Вашите Входящи данни, които използваме, за да създадем Изходящите данни, се обработват от нас като обработващ данни, а от Ваше име (като съответния Бизнес) като администратор на данни.  По отношение на такива лични данни ние, като обработващ данни, ще спазваме разпоредбите на член 28(3) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“), които са включени чрез препращане в настоящото Споразумение. По смисъла на член 28(2) от ОРЗД ние като цяло ще бъдем оторизирани да ангажираме подизпълнители-обработващи данни, при условие че тези възложения отговарят на разпоредбите на член 28(4) от ОРЗД. По смисъла на член 28(3)(h) от ОРЗД, Вие потвърждавате, че правото Ви на одит или проверка на първо място ще бъде удовлетворено от представяне на доклада на вътрешния одит. Когато такъв доклад не решава Вашите проблеми, Вие, за своя сметка, имате право да извършите не повече от един одит (самостоятелно или от упълномощен одитор) за една календарна година.

Освен това разбирате, че горните задължения се прилагат само по отношение на лични данни, които обработваме от Ваше име като обработващ данни, а не по отношение на лични данни, които обработваме за собствени цели като администратор на данни.  Моля, обърнете се към нашето Уведомление за обработване на лични данни за повече информация относно обработването на лични данни от нас като администратор на лични данни.  Когато сте Консултант, Вие трябва да се уверите, че всеки Краен клиент, както и всеки субект на данни, свързан с Краен клиент, чиито лични данни ни се предоставят, е бил насочен към нашето Уведомление за обработване на лични данни. 

Като администратор на данни Вие потвърждавате, че носите отговорност за осигуряването на законосъобразността на обработването на лични данни, което включва задължение за предоставяне на уведомление за обработване на лични данни на субектите на данни, чиито лични данни се обработват в контекста на изготвяне на Изходящите данни.

 1. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ`

Продуктите и тяхното Съдържание се предоставят на принципа „каквито са“, „както са достъпни“.

Ние не гарантираме, че Продуктите винаги ще бъдат достъпни. Въпреки че ще се опитаме да сведем до минимум прекъсванията и да Ви информираме предварително за планираните изключвания, ние си запазваме правото да изключим Продуктите без предварително уведомление.

В допустима степен, разрешена от действащото законодателство и с изключение на случаите, изрично посочени в настоящото Споразумение, Синджента и нашите доставчици на услуги и подизпълнители не предоставят каквито и да е уверения и гаранции от какъвто и да е вид, включително: (а) всички гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, собственост и ненарушаване на права по отношение на Продуктите и тяхното Съдържание; (b) всички гаранции, свързани със закъснения, прекъсвания, грешки или пропуски в работата на Продуктите или на която и да е част от Продуктите; (c) всички гаранции, свързани с предаването или доставката на Продуктите или тяхната достъпност в което и да е конкретно време или място; (d) всички гаранции, че Вашите Входящи данни ще бъдат достъпни — Вие трябва да запазите копия от тях и да не разчитате на нашите Продукти като основно средство за тяхното съхраняване; (e) всички гаранции, свързани със сигурността на Продуктите или че Съдържанието не обхваща вируси, червеи или друг код, който може да проявява заразни или разрушителни свойства; и (f) всички гаранции, отнасящи се до използването, действителността, точността, актуалността, пълнотата, годността, надеждността на Продуктите и Съдържанието.

Нашите Продукти могат да съдържат хипервръзки към уеб сайтове, които не се управляват от нас или от други компании от групата на Синджента. Тези хипервръзки се предоставят само за справка и за удобство и не предполагат каквото и да е одобрение на материалите на тези уебсайтове на трети страни или каквато и да е връзка с техните оператори. Синджента не контролира тези уебсайтове и не носи отговорност за тяхното съдържание. Вие имате достъп и използвате тези уеб сайтове единствено на свой собствен риск.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Използването на Продуктите и на тяхното Съдържание е единствено на Ваш риск. В допустимата степен, разрешена от действащото законодателство, Синджента и нашите  доставчици на услуги и подизпълнители няма да носят отговорност пред Вас (независимо дали по договор, небрежност, непозволено увреждане, отговорност по закон, нарушение на законово задължение или по друг начин) за загуби или вреди, произтичащи от или във връзка със: (а) Вашия достъп до, използване или невъзможност за използване на Продуктите или тяхното Съдържание или за това, че Вие разчитате на тяхното Съдържание; (b) възможни грешки или пропуски в Съдържанието; или (c) информацията за Акаунта, която ни предоставяте, е била невярна, непълна или остаряла. Това изключване на отговорност се отнася за всички загуби и вреди от какъвто и да е вид, независимо дали са преки или непреки, включително без ограничение, вреди за бизнеса, загуба или повреда на данни, реколта или репутация и загуба на приходи или печалби, дори ако Синджента е знаела или е би трябвало да знае за възможността от такава загуба.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Синджента не може да Ви предостави Продуктите и тяхното Съдържание безплатно, ако отговорността не е ограничена, както е посочено по-горе.

С изключение на изложените по-горе загуби (за които ние не носим отговорност), общата отговорност на Синджента и нашите съответни доставчици на услуги и подизпълнители не следва да надвишава по-голямата от (i) сумата, която сте платили за приложимия Продукт през дванадесетте месеца непосредствено преди събитието, което поражда какъвто и да е иск; или (ii) сто британски лири (£ 100,00) или еквивалентна сума в евро.

Когато сте Консултант, Вие изрично потвърждавате, че: (i) носите пряка отговорност пред нас за действията и бездействията на Вашите Крайни клиенти (включително които и да са представители на Ваши Крайни клиенти, които използват Продуктите); и (ii) Синджента няма да носи отговорност към Ваши Крайни клиенти за евентуално нарушение от нас или от Вас на настоящото Споразумение.  Ние Ви съветваме да сключите надеждно Споразумение с всеки Краен клиент, което да покрива като минимум предмета на настоящото Споразумение.

Нищо в настоящото Споразумение не изключва или ограничава нашата отговорност за:  (i) преки и непосредствени вреди причинени поради груба небрежност или умисъл; или (ii) каквато и да е друга отговорност, която ние не можем да изключим или ограничим съобразно действащото законодателство.

 1. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ПОДСЪДНОСТ

Настоящото Споразумение се подчинява на законите на България, без да се вземат предвид стълкновителните им норми и ще подлежи на изключителната юрисдикция на съдилищата в България за всички искове, отнасящи се до настоящото Споразумение .

 1. ДЕФИНИРАНИ ТЕРМИНИ

Следните термини, използвани в настоящото Споразумение, имат следното значение:

Акаунт“ означава потребителски акаунт, който даден Основен ползвател създава и може да даде достъп на Допълнителни ползватели.

Съдържание“ означава следното и всички права на интелектуалната собственост върху него: (i) Изходящите данни; (ii) дизайн, характеристики, функционалност, навигация и външен вид на Продуктите;и (iii) Обратна връзка.

Краен клиент“ означава земеделски бизнес, в който Консултантът предоставя услуги, използвайки един или повече от Продуктите.

Характеристика“ означава функционален елемент в Продукта.

Обратна връзка“ означава оценки, коментари, критики, предлагани подобрения, мнения и идеи, представени от Вас или други потребители чрез Продуктите.

Изходящи данни“ означава метеорологични прогнози, исторически метеорологични данни, сателитни снимки, препоръки в подкрепа на решения в земеделието, препоръки за ферми и каквито и да са други изходящи данни, които Вие получавате чрез Продуктите.

Продукт“ означава уеб модул, приложение за смартфон или друга услуга, включително мобилни приложения за събиране на данни за дадена ферма, анализи, подкрепа за приемане на решения за пръскане, поддръжка на избор на продукти и др., които ние предоставяме на ползвателите. Продуктите могат да съдържат една или повече функции и, освен ако не е посочено друго, терминът „Продукт“ включва неговите Характеристики.

Специални условия на оферта“ означава всички срокове и условия, които се прилагат за използването от Вас на даден Продукт или на която и да е Характеристика(и) на Продукта.

Търговски марки“ означава търговски марки, марки за услуги и лога.

„Ваши Входящи данни“ означава информацията и данните, които качвате, въвеждате, предавате, съхранявате или предоставяте по друг начин чрез Продуктите, например информация за земеделска дейност, местоположение на обработваеми площи, карти, граници, информация за местните метеорологични или климатични условия, дата на сеитба, дата на поникване, конкретно за дадената обработваема площ време на нанасяне, дата на последно третиране, сценарии за прилагане на средства за растителна защита за конкретната зона на обработваемата площ, земеделски практики, погиване на реколта, добиви, наблюдения в обработваемата площ, изображения, специфични за обработваемата площ етапи на растеж, предишни приложения на продукти за растителна защита, избраните от Вас прагове (напр. при вредители, болести или плевели).